Wednesday, April 19, 2006

schlau gebaut

deen Stull vun "D'Andrea Group Interactive & Dynamic Art". Dee Stull fällt auserneen a kann sech erem selwer zesummebauen!! Link zum Video! (fonnt bei make)

No comments: