Tuesday, April 25, 2006

Printer oder Pixel Roller

Den Xyron Design Runner ass een klengen handlechen Printer, d'ass keen einfachen Printer, deen heiten kann direkt op Stoff, Holz a.s.w. printen (via Gizmodo).

De Printer ass jo schon net schlecht (ausser datt en (ze) kleng ass), mee den Pixel Roller mescht am Fong daat selwescht. D'ass een Rouleau fir unzesträichen deen elektronesch kontrolleiert gett. Hei gett fluoreszent Foarw benotzt:

E Video dozou hei ; fonnt bei make.

No comments: