Saturday, March 14, 2009

Friday, March 13, 2009

Jim Cramer deconstructed

Den Jim Cramer huet eng Finanzshow op CNBC & lo ass e beim John Stewart auserneengeholl gi:

1. Deel: <= ass am Link, den 2. Deel ass mei interessant:an hei den 3. Deel.

fonnt via boingboing