Monday, September 04, 2006

matt Carbon fierts de besser

Bei Light-Bikes ass eng selwer gebauten Carbon Gaafel vun Fox ze gesinn. Een Italiener deen sech matt F1 Carbon auskennt huet dei fabrizeiert. Ass schon impressionant waat d'Leit hautzedaags färdeschbrengen.
Vill Carbon vun der Eurobike fannt der och bei Light-Bikes, waat dann aanescht ;-)

No comments: