Monday, September 04, 2006

et ginn och liicht Aueren

Wei den "Tourbillon Richard Mille Calibre RM 009-1 Felipe Massa", dei knapps 30 Gramm schweier ass obschon se massiv ausgesäit:Mei Informatiounen dozou bei Richard Mille.

No comments: