Tuesday, May 01, 2007

de big brother

ass zwaar schon mei aal mee wärt nach mei laang aktuell sinn:

mmh, si bessen hanendran, steet schon bei noOdle.kicks-ass.

No comments: