Wednesday, June 28, 2006

The Birdsmei doriwwer beim fraser, fonnt bei ehrensenf.

1 comment:

Anonymous said...

dat do ass zwar wierklech très strange :-)