Friday, January 14, 2011

leiwer speit wei nie

de Midlife Chris matt der Wiertschaftskriis (aka Jeff Seyler & Co.):
videolinkan de Serge Tonnar matt Crémant an der Chamber:
videolink

No comments: