Thursday, February 26, 2009

et geet emmer mei strange

aawer ze witzech fier daat net ze brengen:("merci" un d'Bott)

No comments: