Friday, January 19, 2007

liit Veloen

sinn et nach emmer ginn. Mee et gett aawer all Joer besser. Gitt emol bei Light-Bikes kucken. E Stroossevelo vu (oofgeronnt) 4 Kg an e Fully vun 6 Kg, (mol net matt massesch Carbon, mee haaptsächlech Titan). Daat ass scho beis, zumolst well dei och mei stabil sinn wei dei 3 Kilo Veloen.

No comments: