Sunday, August 06, 2006

O'Reilly an Make an Europa (zu Breissel)

 Ech hoffen ech fannen d'Zäit fir deemnächst kuerz op Breissel ze goen. O'Reilly rifft do all d'Leit op EUROSCON, an Make ass och do. O'Reilly ass fir mech Synonyme fir Open Source Software & aus all elektroneschem Apparat sou vill wi meiglesch erauszehuelen; eleng hier Bicher hu schon flott Coveren: emmer schwaarz wäiss Deieren, z.B.:


 A matt Make op der Plaatz kann daat jo just interessant sinn.

No comments: